Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác học sinh sinh viên
27/06/2016
 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các qui định của Bộ và của Trường đối với CBGVNV và sinh viên, học sinh của Trường;
 2. Quản lý giáo dục về phẩm chất đạo đức, nhân cách, văn thể mỹ đối với HSSV Trường.
 3. Nắm bắt tình hình chính trị- tư tưởng trong trường, quản lý về chính trị- tư tưởng họat động của các câu lạc bộ, trung tâm… thuộc trường.
 4. Xây dựng kế họach tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, các họat động xã hội để trình Hiệu trưởng quyết định.
 5. Quản lý hành chánh đối với sinh viên như: cấp các lọai giấy tờ và văn bằng cần thiết cho sinh viên, tổ chức khám sức khỏe, phối hợp triển khai thực hiện các loại bảo hiểm cho sinh viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan tới sinh viên.
 6. Phối hợp với các khoa đánh giá rèn luyện, nhận xét và xếp hạng sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học.
 7. Đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm qui chế, nội qui.
 8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo qui định đối với sinh viên.
 9. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật có tính phong trào.
 10. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tổ chức và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sinh viên tham gia các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ. Kết nối với những sinh viên đã ra trường
 11. Tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thọai giữa lãnh đạo nhà trường.
 12. Tiếp nhận và quản lý sinh viên người nước ngoài đến học tập tại trường theo “Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa:
Top